donderdag 18 juli 2019

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de "Meest Gestelde Vragen", of zoek op trefwoorden rechtsbovenin naast de datum.

Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)

Toegevoegd per 14-02-2019

In het najaar 2018 heeft het CTGB aangekondigd dat de regels voor toepassen van anti coagulantia gaan wijzigen.

Het betekent dat voor toepassen van anti coagulantia binnen en buiten agrarische bedrijfsgebouwen dezelfde regels gaan gelden. Men moet dan altijd aan de scholingseis KBA-GB voldoen. Daarnaast zal het bedrijf gecertificeerd moeten zijn.

De ingangsdatum wordt bepaalt door het middel dat u gebruikt. Op het etiket van het middel zal dan staan dat toepassen alleen mag volgens de regels van IPM.

Aangezien de ingangsdatum afhankelijk is van het middel, is het geen eenduidige datum.

De eerste middelen die onder de nieuwe regels vallen komen worden waarschijnlijk toegelaten in 2022. In 2026 zullen alle middelen onder de nieuwe regels vallen.

Bureau Erkenningen gaat ervan uit, dat vanaf 2021 er geen examens en verlengingsbijeenkomsten KBA gegeven zullen worden. Er zullen dan alleen bijeenkomsten KBA-GB worden aangeboden.

 

Oorspronkelijke tekst tot aan 14-02-2019

Tot 1 juli 2015 geldt voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze vrijstelling.

Vanaf 1 juli 2015 is voor het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een en ander is vervat in Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, artikel 6.6.d

d. het toepassen van biociden voor het afweren of bestrijden van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf door een houder van een licentie voor het beheersen van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf, bedoeld in bijlage VI, onderdeel E, en die daartoe een licentie van bureau Erkenningen van de AOC-Raad heeft ontvangen. De geldigheid van bovengenoemde licentie wordt na afloop van een termijn van vijf jaar door bureau Erkenningen van de AOC-Raad verlengd indien is voldaan aan de eindtermen voor onderwijs als genoemd in bijlage VI, onderdeel F;

Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes.

  1. met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming
  2. zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming

Toelichting 1- Met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming kan een extra kennisbijeenkomst gevolgd worden. Na het volgen van de bijeenkomst wordt aan de deelnemer een nieuw vakbekwaamheidsbewijs thuisgestuurd. Het nieuwe bewijs heeft hetzelfde nummer als het bestaande vakbekwaamheidsbewijs. Op dit nieuwe bewijs staan zijn vakbekwaamheden gewasbescherming en knaagdierbeheersing.

Het vakbekwaamheidsbewijs heeft de looptijd van het gewasbeschermingsbewijs. Nadat voldoende bijeenkomsten gewasbescherming zijn gevolgd wordt de pas verlengd inclusief de knaagdier aantekening. Om dit laatste verlengde vakbekwaamheidsbewijs ook weer te verlengen, dient een nieuwe bijeenkomst KBA gevolgd te worden.

Toelichting 2- Zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming moet een examen worden afgelegd. Nadat de deelnemer geslaagd is, wordt een pasje toegestuurd. Het pasje gaat in op de dag van het examen*. Verlengen van dit pasje gaat daarna ook via een kennisbijeenkomst óf opnieuw examen doen.

In de wet en regelgeving is een wijziging gekomen per 1 januari 2017. Met deze wijziging wordt beoogd het gebruik van anticoagulantia (een rodenticide) te verminderen.

Knaagdierbeheersing gaat uit van de principes van IPM. Integrated Pest Management, oftewel: Geïntegreerde Beheersing.
Dit betekent:

  • Eerst vaststellen wat er aan de hand is.
  • Nemen van preventieve maatregelen
  • Niet chemische bestrijding
  • Chemische bestrijding
  • Evaluatie

Het toepassen van anticoagulantia is het sluitstuk van een reeks van maatregelen.

De wet- en regelgeving maakt een onderscheid tussen de toepassing binnen en buiten bedrijfsgebouwen.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor binnen de regels zoals ze nu zijn.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor buiten, bij het uiteindelijk toepassen van anticoagulantia, bijzondere maatregelen.

  1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd
  2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.

 

Zie ook de brochure over KBA-GB

Cursussen en examens KBA-GB worden gegeven door bevoegde AOC docenten in combinatie met ervaren plaagdierbeheersers. De examens zijn in opdracht van Bureau Erkenningen opgesteld en worden digitaal afgenomen. Het volgen van de bijeenkomst (soms genaamd cursus, soms genaamd kennisbijeenkomst) is verplicht.

Er kan alleen examen gedaan worden door mensen die beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs met daarop de vermelding KBA. Soms is dat zelfstandig, vaak in combinatie met het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming.
Na het slagen voor het examen KBA-GB ontvangt u een nieuw vakbekwaamheidsbewijs. Ook op de app van Bureau Erkenningen (Android en iPhone) is het nieuwe bewijs dan zichtbaar.

De examens KBA-GB kunnen afgenomen worden vanaf 9 januari 2017.

Aanmelden voor bedrijfscertificering van agrarische bedrijven kan vanaf begin december 2016 op de site van Bureau Erkenningen.

Alle informatie omtrent agrarische bedrijven en certificeringsnoodzaak zijn te vinden op https://kpmb.nl/Register/Certificerende-instanties
Het lesmateriaal is samengebracht in een boekje. Dit materiaal is voornamelijk afkomstig van het KAD  (kenniscentrum dierplagen) en is geredigeerd door AOC docenten.

Boekje Geintegreerde Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven. Te bestellen via www.ontwikkelcentrum.nl  artikelcode 30166.

Er is ook een supplement verkrijgbaar met alleen de aanvulling ten aanzien van knaagdierbeheersing buiten bedrijfsgebouwen.
Copyright 2018 (c) Bureau Erkenningen