Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Eisen voor kennisaanbod

Het kennisaanbod moet aan een aantal eisen voldoen. Dit wordt beoordeeld door Bureau Erkenningen. Het aanbod moet zich richten op de bij de licentie horende competenties. Aan digitaal aanbod worden aanvullende en specifieke eisen gesteld.

Competenties

Uitvoeren Gewasbescherming: een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: "De deelnemer kan de gewasbescherming verantwoord uitvoeren, ziekten en plagen herkennen en apparatuur en middelen veilig inzetten."

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Veiligheid en Techniek): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan zorgdragen voor de gewasbescherming door het verzorgen van de voorbereiding, de planning, de uitvoering en de evaluatie van de gewasbeschermende maatregelen.“

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Teelt): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan zorgdragen voor de gewasbescherming door het verzorgen van de voorbereiding, de planning, de uitvoering en de evaluatie van de gewasbeschermende maatregelen.“

Distribueren Bestrijdingsmiddelen (Transport en Opslag): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan het coördineren van de opslag, het vervoeren van bestrijdingsmiddelen, rekening houdend met de geldige wet- en regelgeving.“

Adviseren Gewasbescherming: Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer beschikt over voldoende vaktechnische- en voorlichtingskundige kennis om beroepsmatig of in het kader van een commerciële dienst advies te verstrekt over de bestrijding van plagen en het veilig gebruik van pesticiden”. Adviezen worden gegeven vanuit de gezichtshoek van geïntegreerde gewasbescherming.

Knaagdierbeheersing (KBA): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan de knaagdierenbestrijding verantwoord uitvoeren, aantastingen herkennen en apparatuur en middelen veilig inzetten.“ Dit kennisaanbod mag niet digitaal aangeboden worden.

Mollen en Woelratten bestrijding: Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan de mollen en woelrattenbestrijding met behulp van fosforwaterstoftabletten verantwoord uitvoeren, aantastingen herkennen en apparatuur en middelen veilig inzetten.“

Overige vragen en eisen

 • Voor welke sector en doelgroep is het aanbod bestemd ?
 • Hoe past het onderwerp bij deze doelgroep ?
 • Hoe komen de maatschappelijke actualiteiten terug in het aanbod ?
 • Welke kennisdoelstelling heeft dit kennisaanbod? Wat moeten de deelnemers na afloop, weten, kennen, kunnen of bewust zijn?
 • Welke inhoud heeft het kennisaanbod?
 • Geïntegreerde gewasbescherming, wat gebeurt er op het gebied van: preventie , teelt technische maatregelen , waarschuwing- en adviessystemen , niet chemische gewasbescherming, chemische gewasbescherming en toedieningstechnieken , emissiebeperking
 • Geïntegreerde knaagdierbeheersing , wat gebeurt er op het gebied van: preventie maatregelen, waarschuwingssystemen , niet chemische bestrijding , chemische bestrijding en toedieningstechnieken,-restantenbeperking
 • Welke aanpak (werkvormen, lesmethodes) wordt gekozen
 • Achtergrond van inleiders/docenten: wie staat er voor de groep, waar komt deskundigheid vandaan (praktisch of theoretisch)?
 • Hoe komen de werk- en bedrijfservaringen van de deelnemers aan bod?
 • Welk (les)materiaal krijgen de mensen na afloop mee naar huis?
 • Evaluatie : hoe meet u wat de deelnemers van deze bijeenkomst vonden?

Bij een kennisaanbod Adviseren Gewasbescherming gelden er een paar extra spelregels:

 • Bij het indienen van het aanbod moeten naam en functie van de inleiders/gastdocenten/docenten bekend zijn en van welke organisatie zij zijn.
 • Het deel van de bijeenkomst waarin de aangeboden kennis verwerkt wordt door de deelnemers middels ervarings- en kennisuitwisseling, is minstens 1/3 van het totale tijdsbeslag.
 • Het deel van de bijeenkomst waarin de aangeboden kennis verwerkt wordt door de deelnemers, bevat maximaal 15 deelnemers.
 • Deelnemers die niet beschikken over de licentie Adviseren, dienen aantoonbaar betrokken te zijn op de inhoud van de bijeenkomst.

Digitaal aanbod

Versie 25 mei 2021.

De volgende aandachtspunten, eisen en vragen bij een digitaal kennisaanbod:

Beoordeling

 • Beoordelen van online aanboden kent een extra stap: een pré meeting (vooraf gesprek) van de beoordelaar(s) met de aanbieder. Dit gesprek is nadat de aanbieder het aanbod heeft ingediend.
 • Een aanbod wordt normaal door onze beoordelaars verwerkt. (hoe is de doelstelling, hoe is de aanpak, wat is de inhoud, welke materie wordt op welk niveau en voor welke competentie behandeld).
 • Zo nodig wordt aanvullend een onderzoek gedaan door BE naar de kwaliteit door een speciaal ingehuurde ict toets deskundige.

Inhoud

 • Kennis in de digitale cursussen dient aantoonbaar permanent vernieuwd te worden. Vanuit welke bron wordt kennis geput en hoe wordt actuele kennis geïmplementeerd in de site.
 • In digitaal aanbod wordt zoveel mogelijk met illustratiemateriaal dragers inhoud gegeven (film, foto, schema’s etc.)
 • Aanboden zijn sectorspecifiek of kennen sectorspecifieke invulling

Vragen/toetsen

 • Tussentijdse vragen moeten correct beantwoord worden om door te kunnen in het programma. Verwerkingsopdrachten kennen systemische controle of feedback.
 • Aanbieders zullen toekomstig verwerkingsvragen hebben, na illustratiemateriaal.
 • Verdiepend illustratiemateriaal, buiten het directe doel van de bijeenkomst, zullen als zodanig aangegeven worden (en vallen buiten verwerkingsvragen)
 • Drie maal fout antwoorden van één vraag of niet halen van een eindtoets stuurt de deelnemer terug naar het begin en roept op, om eerst de stof te bestuderen. Nieuwe deelname is pas na 24 uur mogelijk.

Identiteit

 • Deelname wordt geverifieerd (o.a. telefonisch, sms, activiteit)
 • Persoons- en deelnameverificatie naar de realiseerbare stand van technische ontwikkelingen.
 • Deelname wordt “live” gemonitord.
 • Verificaties worden vastgelegd in opvraagbare logfiles
 • Via logboeken kan BE nagaan wanneer deelnames geverifieerd zijn.

Afmelding

 • Een deelname aan een module wordt afgemeld wanneer de complete stof is bekeken en de toetsen positief zijn doorlopen.
 • Er kunnen niet meer dan 2 modules per 24 uur afgerond worden.